Seria ostatnich pożarów na terenach zakładów recyclingowych i wysypisk śmieci ponownie zwróciła uwagę opinii publicznej na problem składowania odpadów i wynikających zeń zagrożeń dla środowiska naturalnego oraz zdrowia mieszkańców naszego regionu.

Po raz kolejny ujawnione zostały braki prawa, stanowionego w Warszawie bez znajomości górnośląskich realiów.

Postulaty Śląskiej Partii Regionalnej w sprawie gospodarki odpadami

  1. Nałożenie na firmy, zainteresowane przetwarzaniem odpadów poza instalacjami, obowiązku wpłacania kwoty, stanowiącej zabezpieczenie roszczeń w przypadku spowodowania zanieczyszczenia środowiska;
  2. Wprowadzenie obowiązku uzgodnień między gminami a starostami lub marszałkiem województwa przed wydaniem zezwolenia na składowanie odpadów;
  3. Przyznanie wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska uprawnień do wstrzymania działalności firm nielegalnie składujących odpady;
  4. Obowiązek określenia w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dokładnych kodów odpadów, które mogą być składowana na danym obszarze;
  5. Możliwość udzielenia przez marszałka województwa odmowy składowania odpadów w przypadku negatywnego uzgodnienia z gminą;

Obowiązujące obecnie prawo nie tylko uniemożliwia skuteczne przeciwdziałanie składowaniu odpadów w sposób niebezpieczny dla środowiska i mieszkańców, ale również prowadzi do nieporozumień między poszczególnymi szczeblami samorządu.

Apelujemy do polityków samorządowych o wspólne działanie w celu jak najszybszej zmiany wadliwych regulacji prawnych.