lista KW ŚPR do Rady Miasta Katowice

Program dla Katowic

Poznaj program ŚPR dla Katowic oraz naszych kandydatów do Rady Miasta.

Wizja prezydentury Ilony Kanclerz opiera się na trzech filarach: partnerstwie z mieszkańcami, poprawie jakości ich życia i rewolucji w zarządzaniu miastem. Priorytety to bezpieczeństwo, czyste powietrze, odwrócenie trendów demograficznych i walka z wykluczeniem. Partnerstwo z mieszkańcami oparte będzie na zmianie postrzegania mieszkańców. Obywatele miasta będą partnerami, a nie petentami władz. Zwiększenie podmiotowości Rad Dzielnic, istniejących rad seniorów czy rady młodzieży, a także zintensyfikowanie współpracy ze środowiskiem organizacji pozarządowych czy prowadzenie wiążących prezydenta konsultacji społecznych to przykłady w jaki sposób Prezydent powinien rozmawiać z katowiczanami.

Przyciągając nowych inwestorów czy zachęcając obywateli innych miast do zamieszkania w Katowicach nie można zaniedbywać potrzeb jego obecnych mieszkańców, to rozwiązanie ich problemów i podniesienie jakości ich życia będzie moim celem w pierwszej kolejności. Przywrócę miejską przestrzeń mieszkańcom, bo to oni, a nie deweloperzy są najważniejsi. Po trzecie przeprowadzę zmiany w sposobie zarządzania miastem. Zmienię priorytety w wydatkowaniu miejskich pieniędzy, ukierunkowując je na potrzeby mieszkańców w każdej dzielnicy – zaproszę ich do współdecydowania o miejskim budżecie w dużo większym stopniu ma to miejsce dzisiaj.

Katowice tworzą 22 jednostki pomocnicze, każdą z nich dotykają inne problemy i ma inne oczekiwania, na które odpowiedź zawarliśmy w małej karcie – są to konkretne, realne postulaty dla poszczególnych dzielnic. Niektóre bolączki dotykają jednak większych części miasta, sposoby ich rozwiązania zawiera duża karta. Składa się na nią 7 bloków tematycznych, nasi kandydaci omówią teraz niektóre z poruszanych w nich kwestii.

Transport

Rozwój transportu publicznego w oparciu o szybką kolej miejską, budowa nowych dworców lub modernizacja istniejących, wsparcie idei dalszej rozbudowy trasy kolejowej 139 w kierunku Tychów. Koordynacja rozkładów jazdy kolejowych i KZKGOP, priorytet pojazdów transportu publicznego na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną, wydzielenie buspasów.

Ukończenie realizacji “Podstawowej Sieci Połączeń Rowerowych do 2020”; przebudowa istniejącej infrastruktury, która nie spełnia wymogów obowiązujących Standardów Rowerowych. Nadanie zdecydowanego priorytetu ruchowi rowerowemu i pieszemu w sąsiedztwie placówek oświatowych (uspokojenie ruchu, dedykowana infrastruktura rowerowa, kontraruch). Budowa rowerowych tras międzydzielnicowych. Aktywne włączenie się w budowę tras rowerowych o charakterze ponadlokalnym we współpracy z zarządem województwa śląskiego (Velo Silesia).

Rozwijanie systemu roweru miejskiego proporcjonalnie do współczynnika zagęszczenia sieci w obszarze śródmiejskim i o zwartej zabudowie (stacja max. co 500 m). Instalacja dużych stacji roweru miejskiego (min. 20 rowerów) przy dworcach kolejowych. Budowa dużych, zadaszonych parkingów rowerowych w centrum (przy dworcu na obu placach – Szewczyka i Andrzeja). Finansowanie Roweru Miejskiego z funduszy europejskich.

Poprawa jakości infrastruktury pod kątem ruchu pieszego: odchodzenie od kostki betonowej na rzecz niefazowanej płyty o dużej powierzchni (standard 50 cm lub 30 cm na węższych chodnikach) lub nawierzchnia asfaltowa na wybranych odcinkach (np. dojścia do parków). Likwidacja barier architektonicznych – w tym wszelkich progów na przejściach dla pieszych. Likwidacja przycisków aktywujących zielone światło na przejściach.

Dla rad jednostek pomocniczych

Wprowadzenie procedur, regulujących tryb rozpatrywania przez Prezydenta i urząd miasta spraw zgłaszanych przez rady dzielnic. Niestety, obecnie nagminnym jest ignorowanie uchwał czy wniosków budżetowych zgłaszanych przez RJP, co wynika z braku określonych procedur.

Radni dzielnicowi będą obowiązkowo informowani, z odpowiednim wyprzedzeniem, o wszystkich inwestycjach i przedsięwzięciach podejmowanych w ich dzielnicy. Obligatoryjna będzie obecność przedstawicieli rady przy odbiorach zakończonych zadań inwestycyjnych, z prawem do opiniowania i zgłaszania wniosków.

Przywrócenie budżetów dzielnicowych, których kwota uzależniona będzie od ilości mieszkańców dzielnicy – stała podstawa plus kwota obliczana wg ilości mieszkańców.
Budżety powinny mieć charakter interwencyjny – byłyby przyznawane radom na zasadzie rezerwy budżetowej, do wykorzystania w przeciągu roku budżetowego, w zależności od zgłaszanych potrzeb.

Powołanie brakujących Rad Jednostek Pomocniczych bez konieczności zbierania przez mieszkańców podpisów.

Infrastruktura

Wyremontowana dzielnica – zwiększenie nakładów finansowych na bieżące remonty w dzielnicach. Postulujemy powstanie długofalowego planu potrzeb i rozwoju każdej jednostki (krótki dokument, nie w formie MPZP, który jest niezrozumiały dla mieszkańców). Określimy priorytety w każdej jednostce. Bieżące „interwencyjne” naprawy, remonty po zgłoszeniu np. przez RJP powinny być bezzwłocznie realizowane.

Śródmieście+: systematyczne remontowanie i oddawanie do użytku pustostanów znajdujących się w zasobach KZGM pozwoli na zwiększenie puli miejskich mieszkań adresowanych przede wszystkim do młodych osób, ożywienie centrum i przeciwdziałanie negatywnym trendom demograficznym. Środki powinny pochodzić m.in ze zmiany priorytetów miasta – przesunięć wynikających z zaprzestania finansowania w tak dużym stopniu budowy infrastruktury “pod deweloperskie inwestycje” na obrzeżach miasta. Nie można odgradzać miejskich inwestycji od tkanki osiedla.

Zwiększenie odpisu od podatku od nieruchomości na remont elewacji nie więcej niż do 50% inwestycji.

Rewolucja w zarządzaniu miejskimi zasobami lokalowymi. Obecnie dług mieszkańców w stosunku do KZGM wynosi ok 250 mln złotych. Tymczasem w jednej ze spółdzielni o porównywalnych ilościowo zasobach dług ten jest dziesięciokrotnie mniejszy.

W Katowicach obecnie jest więcej zarejestrowanych samochodów niż zameldowanych mieszkańców. Jasne jest, że miasto nie zapewni każdemu miejsca parkingowego. Dlatego miasto powinno ukierunkować swoje działania w tym obszarze na rzecz aktualnych mieszkańców.  ŚPR postuluje budowę  jednego podziemnego parkingu w centrum miasta – pod Placem Sejmu Śląskiego oraz parkingów wielopoziomowych w najbardziej dotkniętych tym problemem dzielnicach.  Należy “odzyskać” przestrzeń publiczną dla mieszkańców.

Większa liczba terenów zielonych i wybiegów dla psów, zadrzewianie ulic. W każdej dzielnicy powinien znajdować się teren rekreacyjno-integracyjny z grillem, ławkami, stołami, wiatami itd. Powstanie systemu parków i ogrodów miejskich. Zadrzewienie  placów, które  w okresie upałów podnoszą temperaturę powietrza kumulując promienie słoneczne – Rynku, placu Sejmu Śląskiego.

Doprowadzimy do skutku oczekiwane od dawna utworzenie Miejskiej Hali Kupieckiej na ul. Kozielskiej, by umożliwić handlarzom pracę w godziwych warunkach, z ogrzewaniem i dostępem do wody i toalety. Budowa nowego wiaduktu łączącego autostradę A4 z nowopowstającym Centrum Przesiadkowym.

Powołanie środowiskowych ośrodków kulturalno-integracyjnych w dzielnicach, w których ich brakuje.

W mieście jest ok. tysiąca pustostanów – 5-letni program przywrócenia ich na rynek nieruchomości. Programy nie tyle socjalne, co motywacyjne dla najzdolniejszych (naukowcy, artyści, startupowcy). Elastyczne reagowanie na potrzeby rynku.

Przeniesienie szaletów i lokalu Aioli pod płytę rynku, wyburzenie „czarnego monstrum” i odzyskanie pierwotnego piękna układu urbanistycznego (tuż po wygaśnięciu pięcioletniego terminu trwałości projektu).

Walka ze smogiem

Ograniczenie niskiej emisji jest palącą koniecznością. Budowa centrów przesiadkowych i usprawnienie funkcjonowania komunikacji miejskiej pozwoli zmniejszyć liczbę samochodów poruszających się codziennie po mieście.

Podłączanie domów i mieszkań do sieci ciepłowniczej przy finansowym wsparciu miejskiego budżetu to najlepszy sposób stopniowej eliminacji przestarzałych urządzeń grzewczych, a co za tym idzie zmniejszenia problemu smogu w okresie grzewczym.

Kultura i edukacja

Zapewnienie finansowania zakupów dla bibliotek filialnych Miejskiej Biblioteki Publicznej – nie może być tak, że biblioteki walczą o nowości za pomocą Budżetu Obywatelskiego. Program obejmie też dofinansowanie i doposażenie bibliotek szkolnych.

Kulturalna dzielnica – zwiększenie finansowania działań merytorycznych Miejskich Domów Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, by oferta tych jednostek się powiększyła zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym, co umożliwi np. zmniejszenie odpłatności za zajęcia, udostępnianie za darmo sal np. młodym zespołom.

Objęcie ochroną konserwatorską jako parku kulturowego tkanki Śródmieścia pozwoli na kontrolę jakości reklam, szyldów, ogródków i nowych inwestycji w tym reprezentacyjnym i cennym wizerunkowo rejonie.

Współfinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Śląskiego dodatkowych lekcji języka obcego w szkołach podstawowych. Zmniejszenie liczebności klas szkolnych do 24 uczniów znacząco podniesie efektywność nauczania. Wydłużenie pracy świetlic, gdzie dzieci będą mogły odrobić lekcje, pozwoli odciążyć szkolne tornistry.

Koncert noworoczny im. Kilara jako impreza na poziomie noworocznych koncertów filharmoników wiedeńskich.

Stworzenie funduszu na interwencyjny wykup najcenniejszych zabytków architektury  w razie ich zagrożenia dewastacją i opiekę nad nimi. Wykup przez miasto budynku Muzeum Śląskiego i przekazanie na nową siedzibę Muzeum Historii Katowic i Centrum Organizacji Pozarządowych.

Polityka społeczna

Jednym z głównych, obok bezrobocia, problemów społecznych, dotykających ludność jest ubóstwo. Do pozostałych należą w szczególności: bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, długotrwała lub ciężka choroba oraz niepełnosprawność. Sporym wyzwaniem jest także wzrastająca liczba osób w podeszłym wieku oraz trudności wynikające z emigracji mieszkańców.

Nie jest to jedynie problematyka spraw wielkich, ale również sprawy szczegółowe, które mają bardzo duży wpływ na codzienność osób z niepełnosprawnościami oraz seniorów żyjących w naszym mieście. Zaliczyć do nich można dostęp do transportu publicznego, uniwersalnie projektowanej przestrzeni publicznej czy wydarzeń kulturalnych, miejsc świadczących zadania z zakresu polityki społecznej itp.

Nasze propozycje to:

Sport w walce z wykluczeniem – uzależnienie przyznawania dotacji na szkolenie dzieci i młodzieży od podejmowania działań na rzecz walki z wykluczeniem społecznym. Przykłady działań:
a) MOSiR – zakupuje sprzęt sportowy i użycza UKS-om na potrzeby treningu dla dzieci i młodzieży będących pod opieką MOPS.
b) Miasto dofinansowuje dodatkowe godziny dla trenerów (na potrzeby zwiększenia czasu jaki trener poświęca dzieciom).

Istotne jest także zwiększenie dostępności do infrastruktury – boisk, wielofunkcyjnych całorocznych hal sportowych i basenów.

Bon na kulturę – stworzenie systemu, który pozwoli na darmowe uczestnictwo dzieci i młodzieży w ofercie kulturalnej miasta,  w porozumieniu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz organizacjami zajmującymi się rodzinami, w których występują społeczne problemy.

„Katowice – miasto urodzenia” – dla urodzonych w Katowicach dzieci zagwarantowane miejsce w żłobku – budowa nowych placówek tego typu.

Zarządzanie miastem

Nowoczesny, internetowy referendalny system współdecydowania mieszkańców o wykorzystaniu miejskiego budżetu.

Dokonamy badania poziomu jakości obsługi mieszkańca poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. Konieczność takiego kroku widać najwyraźniej na przykładach Wydziału Komunikacji o gigantycznych kolejkach, przeinwestowanego Wydziału Promocji czy niewydolnego KZGM.

Ożywienie współpracy z miastami partnerskimi.

Likwidacja problemu śmieciowego w Katowicach. Tańsze czynsze i podatki w mieście.

Stworzenie dla pracowników administracji jasnej ścieżki kariery, godziwych warunków płacy i socjalnych oraz systemu szkoleń, umożliwiających podnoszenie kompetencji.

Zupełna transparentność wydatków miasta i miejskich instytucji.

Znaczące ograniczenie wydatków na promocję i przeznaczenie tych pieniędzy na potrzeby mieszkańców.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców: zwiększenie liczby pracowników obsługujących monitoring, dofinansowanie ponadnormatywnych patroli policji.

Partnerstwo publiczno-prywatne miasta i spółdzielni mieszkaniowych, działających na terenie miasta, w celu tworzenia nowych mieszkań oraz miejsc integracji i rekreacji.

Ilona Kanclerz

Ilona Kanclerz

Kandydatka na Prezydenta Katowic

Program dla dzielnic

Okręg 1

Ligota-Panewniki:

Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie liczby patroli.

Piotrowice-Ochojec:

Budowa wiaduktu kolejowego nad ul. Jankego, nowy dworzec na ul. Jankego i przesunięcie istniejącego do ul. Armii Krajowej, co ułatwi dostęp również mieszkańcom Zadola.

Zarzecze:

Budowa szkoły podstawowej i przedszkola w najszybciej rozwijającej się dzielnicy.

Kostuchna:

Stworzenie parku dzielnicowego dla mieszkańców.

Podlesie:

Budowa parkingu przy dworcu kolejowym.

Okręg 2

Dąbrówka Mała:

Radykalne rozwiązanie „cuchnącego” problemu kompostownika przy spalarni śmieci .

Szopienice-Burowiec:

Rewitalizacja skweru im. Hilarego Krzysztofiaka i przekształcenie w park dzielnicowy.

Janów-Nikiszowiec:

Połączenie ul. Leśnego Potoku z ul. Mysłowicką tunelem pod nasypem kolejowym.

Giszowiec:

Dofinansowanie podłączenia domków jednorodzinnych do sieci ciepłowniczej, co pozwoli ograniczyć niską emisję. Uregulowanie i oczyszczenie koryta rzeki Bolina. 

Murcki:

Rewitalizacja Parku Murckowskiego.

Okręg 3

Śródmieście:

Poprawa bezpieczeństwa, walka z wandalizmem, zagęszczenie sieci monitoringu, zwiększenie liczby patroli. Utworzenie obszaru chronionego – parku kulturowego, ułatwienie orientacji w terenie – plany miasta, metropolii i schematy komunikacji miejskiej w strategicznych punktach. Zagospodarowanie pustostanów, zwiększenie czystości ulic. Przekształcenie dawnego budynku Kas Totalizatora Wyścigów Konnych na sale wykładowe i konferencyjne Centrum Organizacji Pozarządowych.

Osiedle Paderewskiego-Muchowiec:

Budowa parkingów wielopoziomowych, wykorzystanie potencjału terenów rekreacyjnych Doliny Trzech Stawów.

Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka:

Utworzenie centrum integracyjno-rekreacyjnego dla mieszkańców.

Dąb:

Budowa parkingów wielopoziomowych, które pomieszczą samochody osób dojeżdżających do biurowców Tiramisu. Inicjatywa referendum dotyczącego dalszego losu terenów po przenoszonym stadionie GKS.

Okręg 4

Załęska Hałda-Brynów część zachodnia:

Kontrola nad inwestycjami miasta: budową stadionu GKS i Komendy Miejskiej Policji, aby nie obniżyły komfortu życia mieszkańców dzielnicy i nie zagrażały kluczowym dla nich szlakom komunikacyjnym. Zagospodarowanie terenów po kopalni Wujek.

Załęże:

Zmiana charakteru dzielnicy poprzez rewitalizację,

Osiedle Witosa:

Odgrodzenie osiedla od autostrady A4 ekranami dźwiękochłonnymi, nowa kanalizacja na ulicy Obroki, zagospodarowanie terenów pokopalnianych i poprzemysłowych oraz nasypów kolei piaskowej, kontrola nad nowymi inwestycjami w zakresie budownictwa mieszkaniowego.

Osiedle Tysiąclecia:

Uporządkowanie terenów , które w tym momencie służą jako dzikie parkingi. Powołanie Klubu Seniora.

Okręg 5

Zawodzie:
Uregulowanie stanu własnościowego terenów zielonych oraz gruntów w korycie Rawy (na rzecz Miasta Katowice), rewitalizacja “Bulwarów Rawy” tak aby były miejscem bezpiecznym i służyły mieszkańcom w celach rekreacyjnych.

Wełnowiec-Józefowiec:

Rewitalizacja Zabytkowej Kolonii Alfred i Lasku Alfreda, by stworzyć miejsce wypoczynku dla mieszkańców. Utworzenie Domu Dziennej Opieki po uprzednim wykupieniu gruntów od Urzędu Marszałkowskiego (teren sąsiadujący ze szpitalem przy ulicy Józefowskiej).

Koszutka:

„Plac zabaw dla dorosłych” i wybieg dla psów na placu Budnioka, renowacja boiska przy SP 36.

Bogucice:

Park dla mieszkańców – Przekształcenie terenu zielonego w rejonie ulic Leopolda i Bohaterów Monte Cassino na park z odpowiednią infrastrukturą zarówno dla mieszkańców jak i dla psów (wybiegi).

Nasi kandydaci

Okręg 1

Ligota-Panewniki, Piotrowice-Ochojec, Zarzecze, Kostuchna, Podlesie

Katowice poludniowy-zachod mapa
Tomasz Swidergal

1. Tomasz ŚWIDERGAŁ

historyk, nauczyciel, Radny Rady Jednostki Pomocniczej Piotrowice – Ochojec, pomysłodawca wielu imprez rekonstrukcyjnych i historycznych

2. Aleksander USZOK

kulturoznawca, przewodnik, kierownik MDK Południe, Radny Rady Miasta Katowice

3. Małgorzata ŁASZEK

politolog, lektor języka niemieckiego, pedagog, zaangażowana w sprawy regionalizmu

4. Tomasz SKOWRON

student Informatyki na Politechnice Śląskiej. Pasjonat ekonomii i historii

5. Katarzyna SŁOMKA

Inżynier sanitarny, od urodzenia mieszkanka Kostuchny, działaczka społeczno-kulturalna, autorka projektu do budżetu obywatelskiego, specjalizuje się w obsłudze mieszkańców i infrastrukturze technicznej

6. Marta OSTENDA

studentka Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach na kierunku grafika. Zainteresowana aktualnymi problemami miasta Katowic

7. Anna NAKONIECZNA

nauczycielka, zaangażowana w działalność społeczną

8. Bogusław CIOK

nauczycielka, zaangażowana w działalność społeczną

9. Rafał RZEPKA

Aktywista młodzieżowy, doradca personalny, mieszkaniec Ligoty, współzałożyciel regionalnego stowarzyszenia zajmującego się edukacją regionalną.

Okręg  2

Dąbrówka Mała, Szopienice-Burowiec, Janów Nikiszowiec, Giszowiec, Murcki

Katowice wschod mapa
Dietmar Brehmer

1. Dietmar BREHMER

Przewodniczący Niemieckiej Wspólnoty „Pojednanie i Przyszłość”, Przewodniczący Górnośląskiego Towarzystwa Charytatywnego, od wielu lat zaangażowany w pomoc osobom wykluczonym społecznie.

2. Grzegorz AUGUSTYN

społecznik lokalny, założyciel i Prezes Stowarzyszenia Blok Aktywni Razem. Obecny Przewodniczący Rady Jednostki Pomocniczej Giszowiec.

3. Rafał MAJCHRZAK

społecznik, członek Rady Osiedla Giszowiec, Członek Rady Nadzorczej Katowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej, organizator Meczu Przyjaźni na Janowie na rzecz WOŚP.

4. Katarzyna RUBINKOWSKA-WASYLOWSKA

Pedagog specjalny, dogoterapeuta od lat pracuje na rzecz osób niepełnosprawnych zarówno zawodowo jak i charytatywnie.Działa również od lat na rzecz zwierząt.

5. Krzysztof ROGALSKI

inżynier, z zamiłowania pasjonat historii Górnego Śląska oraz podróży.

6. Urszula NIERADA-KWIATKOWSKA

Pedagog resocjalizacji, oligofrenopedagog. Zaangażowana w sprawy Śląska, społecznie pracuje w szkołach, promując edukację regionalną.

7. Karolina RUBINKOWSKA

Psycholog, dogoterapeuta, coach. Mieszkanka Giszowca. Na co dzień pracuję z osobami niepełnosprawnymi.

Okręg  3

Śródmieście, Osiedle Paderewskiego-Muchowiec, Brynów część wschodnia-Osiedle Zgrzebnioka, Dąb

Katowice srodmiescie mapa
Ilona Kanclerz

1. dr Ilona KANCLERZ

współzałożycielka i vce przewodnicząca ŚPR, radna Rady Jednostki Pomocniczej Brynów Część Wschodnia – Osiedle Zgrzebnioka, działaczka społeczna, przedsiębiorca.

2. Marek MATYSZCZAK

Katowiczanin, mieszkajacy od urodzenia w ścisłym centrum, znający problemy miasta, jako chory na boreliozę i społecznik wywalczył tegoroczne opryski przeciw kleszczom w Katowicach, pomaga innym chorym.

3. Adam PISZCZELOK

wykładowca akademicki, projektant, mieszkaniec śródmieścia i aktywista walczący z realnymi problemami mieszkańców.

4. Małgorzata WASIAK-KUBULUS

5. Krzysztof WOSTAL

działacz społeczny, nauczyciel, wykładowca, ekspert od spraw niepełnosprawności, osoba
jednocześnie niewidoma i słabosłysząca.

6. Grzegorz MOCZALA

Inżynier elektryk. Z zamiłowaniem do historii, fizyki, polityki, ekonomii.

7. Wiktoria TOMBARKIEWICZ

historyk sztuki, zaangażowana w ochronę wielokulturowego dziedzicwa regionu, szczególnie leży jej na sercu estetyka miejskiej przestrzeni i opieka nad zabytkami.

Okręg  4

Załęska Hałda-Brynów część zachodnia, Załęże, Osiedle Witosa, Osiedle Tysiąclecia

Katowice polnocny-zachod mapa

1. Jacek PIWOWARCZUK

obecnie Radny Rady Miasta Katowice, współorganizator corocznego Noworocznego Biegu CYBORG , lokalny przedsiębiorca.

2. Małgorzata HERMAN

Wiceprzewodniczaca Zarządu Jednostki Pomocniczej nr 9. Zaangażowana w działalność społeczną. Aktywnie działa na rzecz seniorów na Osiedlu Tysiąclecia, Prezes Stowarzyszenia “Wspólnie-Razem”.

3. Barbara CHRUŚCIK

Menadżer, z wyksztalcenia dziennikarz, Ślązaczka, mieszkanka Załęża, działaczka kulturalno-społeczna, propagatorka kultury ślaskiej i godki śląskiej.

4. Anna CZERWIŃSKA

zaangażowana w działanie na rzecz osób wykluczonych, w tym przede wszystkim osób niepełnosprawnych umysłowo.

5. Szczepan WITASZEK

nauczyciel języka angielskiego, tłumacz, pasjonat kolarstwa, fantastyki i turystyki.

6. Marek PATALONG

operator urządzeń ciepłowniczych, w wolnym czasie poświęca się pszczelarstwu i słucha muzyki jazzowej.

7. Anna GORZELIK

studentka na kierunku stosunki międzynarodowe, zainteresowana problematyką regionalizmu.

8. Mateusz BEDNAREK

absolwent Zarządzania Politechniki Śląskiej , działacz społeczny animator sportów Zimowych , członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Załęska Hałda.

Okręg  5

Zawodzie, Wełnowiec-Józefowiec, Koszutka, Bogucice

Katowice polnoc mapa
Marek Nowara

1. Marek NOWARA

kulturoznawca, Radny Rady Miasta Katowice, współzałożyciel i Przewodniczący Zarządu Śląskiej Partii Regionalnej, zangażowany w działałania na rzecz edukacji regionalnej, prowadzi własną działalność godpodarczą.

2. Grażyna PRYCZA-KUPNY

bibliotekarz, Przewodnicząca Zarządu Jednostki Pomocniczej Zawodzie, autorka dwóch zrealizowanych projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

3. Kamil Lasończyk

doradca ds. obsługi klienta i sprzedaży, Sekretarz Zarządu Jednostki Pomiocniczej Wełnowiec – Józefowiec, miłośnik sportu, autor kilku zwycięskich projektów w ramach budżetu obywatelskiego.

4. Sylwia PAWLIKOWSKA-MUSIEWICZ

architekt, urbanista, wykładowca akademicki, członek Izby Architektów RP.

5. Joanna ZIELOSKO

Zaangażowana w promocję kultury śląskiej, zwłaszcza języka śląskiego.

6. Mateusz GULLA

z wykształcenia kucharz, miłośnik Bogucic, pasjonat motoryzacji.

7. Andrzej HANUSIK

doktorant oraz pracownikiem naukowo – dydaktyczny Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, akordeonista w Zespole Akordeonistów „Katowice – Kleofas”.