Religie

Prawdą jest, że zróżnicowanie kulturowe powoduje również pojawienie się odmienności religijnej. Polska jest dosyć ujednoliconym kulturowo i wyznaniowo państwem, ale nie oznacza to, że na jej terenie nie znajdują się odmienne pod tym względem regiony. Takim regionem jest Górny Śląsk. Widać to na przykładzie statystyki uwzględniającej odsetek wyznawców protestantyzmu w poszczególnych grupach narodowościowych. Wyznanie to nie jest zbyt popularne wśród ludności polskiej, wynosi około 0,3% w skali kraju. Tymczasem wśród Niemców czy Ślązaków jest odpowiednio 1,82% oraz 1,1% protestantów! Przyczyn można doszukiwać się w podłożu kulturowym, historycznym i geograficznym. W naszym regionie znajduje się również największe zagęszczenie kościołów protestanckich w Polsce.

Jak wskazują dane z GUS, Górny Śląsk różni się od Polski pod względem religijnym i wyznaniowym. Różnorodność regionów wymaga indywidualnego podejścia dostosowanego do jego specyfiki. Dlatego przenoszenie procesu decyzyjnego do samorządów i dawanie im narzędzi do działania jest dla nas tak ważne. Rząd centralny tymczasem specyficzność ignoruje i decyzje podejmuje w oderwaniu od rzeczywistości.