Kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej, Tomasz Piechniczek wraz z drużyną do rady miasta, zaprezentował program wyborczy “Ruda Śląska – wiemy, jak to zrobić”.

Idea Śląskiej Partii Regionalnej czerpie z bogactwa kultury, historii i tradycji Górnego Śląska – wielokulturowego miejsca, które jest wspólnym domem wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich korzeni. ŚPR nie ulega dyktatowi partyjnej centrali, ani nie współtworzy  egzotycznych koalicji, nastawionych wyłącznie na przejęcie władzy i powyborcze synekury dla nielicznych (swoich).

Hołdujemy zasadom tolerancji, godności i wolności człowieka, równości wobec prawa, poszanowania własności, sprawiedliwości społecznej, transparentności życia publicznego, samorządności, samostanowienia i podmiotowości Regionu. Jesteśmy zwolennikami Europy regionów, decentralizacji władzy wykonawczej, sprzeciwiamy się jakimkolwiek formom dyskryminacji – szczególnie ze względu na przekonania religijne czy pochodzenie etniczne.

Marzymy o efektywnym wykorzystaniu potencjału położenia Rudy Śląskiej i zdolności jej mieszkańców, utworzenia miasta na miarę naszych czasów i naszego miejsca w świecie. Chcemy mieć wpływ na kształt małej ojczyzny, kierunki jej rozwoju, na stosunek do tradycji, wygląd otoczenia i warunki dla godnego życia naszych rodzin. Chcemy wreszcie czuć się dumni z bycia mieszkańcami  Rudy Śląskiej.

 

1. SAMORZĄD

Powołanie rad dzielnic jako wsparcie budowy struktur społeczeństwa obywatelskiego.
Znaczące zwiększenie puli budżetu obywatelskiego oraz modyfikacja zasad wyboru zadań do realizacji.
Wdrożenie systemu konsultacji społecznych opartych na nowoczesnych technologiach informacyjno-komunikacyjnych.
Powstanie lokalnych centrów handlu i usług w poszczególnych dzielnicach.

2. EDUKACJA

Zwiększenie dostępności placówek edukacyjnych – żłobków i przedszkoli.
Podniesienie jakości nauczania dzieci i młodzieży poprzez edukację regionalną, zajęcia pozalekcyjne oraz wspieranie podnoszenia kwalifikacji kadry dydaktycznej.
Utworzenie warunków dla rozwoju szkolnictwa zawodowego.

3. ZDROWIE

Wdrażanie programów profilaktyki zdrowotnej dzieci i młodzieży oraz osób starszych.
Rozbudowa Szpitala (oddział pediatryczny i geriatryczny) wraz z modernizacją niezbędnego wyposażenia medycznego.
Wspieranie tworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, świadczących powszechnie dostępne usługi medyczne w oparciu o kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia.

4. KULTURA

Utworzenie jednostki kultury o znaczeniu wojewódzkim (Teatr Górnośląski) i wspieranie kultury wysokiej (kino studyjne, mediateka).
Modernizacja miejskich jednostek kultury na miarę czasów (Muzeum, filie Biblioteki).
Wsparcie dla niepublicznych inicjatyw kulturalnych służących mieszkańcom (teatry amatorskie, chóry, zespoły muzyczne, grupy plastyczne).

5. SPORT

Rozbudowa istniejących i utworzenie nowych obiektów służących sportowi masowemu (baseny kąpielowe, ścieżki rowerowo-spacerowe w terenach leśnych).
Wdrożenie obowiązkowego, bezpłatnego programu nauki pływania dla wszystkich uczniów.
Utworzenie ogólnodostępnych placów zabaw, przestrzeni integracji społecznej (siłownie, miejsca ogniskowe, gry terenowe i planszowe) oraz zagospodarowanie leśnych obszarów rekreacyjnych.

5. GOSPODARKA

Dywersyfikacja stawek czynszowych za lokale użytkowe (preferencje dla firm produkcyjnych i usługowych), zwłaszcza na obszarach miasta wymagających rewitalizacji.
Utworzenie funduszu pożyczkowo-poręczeniowego dostępnego dla sektora MŚP.
Utworzenie biura obsługi przedsiębiorcy, świadczącej pomoc prawną firmom – administracja przyjazna biznesowi.

6. EKOLOGIA

Wprowadzenie zakazu składowania na terenie miasta odpadów niebezpiecznych i uciążliwych.
Utworzenie ogrodu botanicznego w Bielszowicach.
Budowa kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej na obszarze całego miasta.
Zwiększenie kwot dopłat do modernizacji źródeł ciepła (likwidacja niskiej emisji).
Zastosowanie nowoczesnych technologii oświetlania ulic i obiektów miejskich (LED) oraz ogrzewania.

7. GÓRNICTWO

Zwiększenie roli miasta w dyskusji o przyszłości branży górniczej.
Skuteczna likwidacja szkód górniczych.
Komunalizacja i zagospodarowanie nieruchomości pokopalnianych.

8. INWESTYCJE

Budowa wielopoziomowych parkingów w newralgicznych punktach poszczególnych dzielnic miasta.
Budowa infrastruktury pozwalającej na gospodarcze wykorzystanie terenów poprzemysłowych.
Uciepłownienie kwartałów miasta, w których najdotkliwiej występuje niska emisja (stara zabudowa i domki jednorodzinne).
Racjonalne planowanie i realizacja inwestycji edukacyjnych (nowe szkoły i przedszkola w Wirku, Kochłowicach, Kłodnicy i Bielszowicach).
Kontynuacja budowy trasy N-S w kierunku północnym (połączenie z DK 88).
Realizacja budownictwa społecznego (TBS) o charakterze zabudowy plombowej w centrum Wirku.
Rekonstrukcja linii tramwajowej nr 18 od dworca kolejowego w Rudzie do Rudy Południowej oraz jej przedłużenie do Czarnego Lasu (docelowo do Wirku).
Przedłużenie ul. Górnośląskiej do Chorzowa Batorego – otwarcie terenów inwestycyjnych.

9. BEZPIECZEŃSTWO

Popularyzacja  systemu powiadamiania ratunkowego poprzez SMS.
Likwidacja Straży Miejskiej i jednoczesne zwiększenie środków  dla Komendy Miejskiej Policji.
Racjonalizacja organizacji ruchu na najbardziej niebezpiecznych drogach (synchronizacja sygnalizacji świetlnej na ul. 1 Maja, doświetlenie przejść dla pieszych).

10. TRANSPORT

Darmowe przejazdy komunikacją miejską w dni świąteczne i wolne od pracy.
Przywrócenie połączeń kolejowych z Gliwicami i Katowicami (szlaki nr 141 i 164) oraz utworzenie przystanków  kolejowych Bielszowice i Bykowina.
Utworzenie centrów przesiadkowych w Bielszowicach, Bykowinie i Chebziu.
Racjonalizacja rozkładów jazdy oraz skomunikowania połączeń pasażerskich (kolejowych, tramwajowych i autobusowych).

11. ADMINISTRACJA

Zmniejszenie kosztów administracji publicznej.
Komercjalizacja nieefektywnych spółek komunalnych.
Zwiększenie znaczenia miasta w związkach międzygminnych.

12. ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENNE

Utworzenie stref aktywności gospodarczej, generujących miejsca pracy i wpływy z podatków.
Zagospodarowanie przestrzeni po zlikwidowanych liniach kolejowych na obszarach zurbanizowanych.
Utworzenie rowerowej ścieżki dydaktyczno-rekreacyjnej szlakiem umocnień Obszaru Warownego „Śląsk”.
Rewitalizacja materialna i społeczna zdegradowanych obszarów miejskich, w tym Placu Jana Pawła II.
Zagospodarowanie obiektów dawnego Sądu Rejonowego i Szpitala w Wirku.
Modernizacja układu drogowego miasta sprzyjająca rozwojowi transportu zbiorowego oraz rowerowego.

13. POZOSTAŁE PUNKTY PROGRAMU

Utworzenie centrum techniki dla dzieci w Nowym Bytomiu.
Skuteczna promocja terenów inwestycyjnych, preferencje dla przedsięwzięć generujących miejsca pracy.
Uporządkowanie przestrzeni – likwidacja szyldów i reklam zasłaniających widoczność w pasach drogowych.
Wsparcie dla inicjatyw i przedsięwzięć podmiotów zewnętrznych – związków, fundacji, stowarzyszeń – służących mieszkańcom Miasta.
Podniesienie standardu komunalnych zasobów mieszkaniowych.
Współpraca w kwestii koordynacji zamierzeń inwestycyjnych z samorządami miast ościennych oraz samorządem województwa.

Dr Tomasz Piechniczek, kandydat na prezydenta Rudy Śląskiej

Dr Tomasz Piechniczek (ur. 1967) – Ślązak z pochodzenia i przekonania, dumny ze swojej małej ojczyzny; absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (1992 – mgr filozofii) i Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu (2002 – zarządzanie finansami przedsiębiorstw); doktor socjologii (Uniwersytet Śląski – 2015). Ma za sobą wieloletnie doświadczenia w administracji samorządowej i publicznych spółkach prawa handlowego; jest przedsiębiorcą branży handlowej i usługowej oraz wykładowcą akademickim. Doświadczony społecznik, lubiący trudne wyzwania sprawny organizator, wrażliwy na sprawy zbiorowości. Współautor programu wyborczego Śląskiej Partii Regionalnej dla Rudy Śląskiej „Ruda Śląska – wiemy, jak to zrobić