W związku ze sporem wokół planowanej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie Strefy Kultury Śląska Partia Regionalna zaapelowała do Prezydenta Marcina Krupy o podjęcie szybkich, przemyślanych i skutecznych działań w kierunku uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Szanowny Pan
dr Marcin Krupa
Prezydent Miasta Katowice

Szanowny Panie Prezydencie!

W związku ze sporem wokół planowanej zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie katowickiej Strefy Kultury, która to zabudowa ze względu na proponowane kształt i skalę wzbudziła kontrowersje wśród mieszkańców, Śląska Partia Regionalna zwraca uwagę, iż jedynym sposobem skutecznego unikania podobnych problemów jest objęcie całego obszaru miasta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Plan stanowi akt prawa miejscowego uchwalanego przez organ stanowiący gminy, w tym przypadku Radę Miasta Katowice. Jego powstawanie pozostaje zatem pod kontrolą społeczną, a procedura projektowania planu daje możliwość wnoszenia wniosków i uwag.

Objęcie planami całych obszarów miejskich, w szczególności miejsc tak ważnych jak Strefa Kultury i jej sąsiedztwo pozwala na unikanie niedomówień, niejasności a przede wszystkim ostrych konfliktów społecznych.

Śląska Partia Regionalna stoi na stanowisku, iż nowa zabudowa mieszkaniowa w centrach miast, również w sąsiedztwie Strefy Kultury jest korzystnym i koniecznym dopełnieniem dla obiektów użyteczności publicznej, biurowych czy też usługowo- handlowych.

Jednak przedsięwzięcia w tak ważnej przestrzeni, która jest wspólnym dobrem mieszkańców nie tylko miasta, lecz całego regionu, muszą opierać się na fundamentach jawności, dialogu oraz akceptacji i kontroli przez mieszkańców, za pośrednictwem ich przedstawicieli w Radzie Miasta. To radni winni ostatecznie decydować w głosowaniu, czy zaproponowane zasady kształtowania przestrzeni są korzystne dla mieszkańców, a nie tylko dla wąskiej grupy inwestorów.

Opieranie się jedynie na protezie prawnej jaką jest bez wątpienia decyzja o warunkach zabudowy daje opłakane skutki, generuje chaos przestrzenny i społeczne konflikty.

Mamy nadzieję, że Pan Prezydent podzieli nasz pogląd i podejmie działania w kierunku ustanowienia miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla całego obszaru miasta, a decyzje o powstawaniu kolejnych, ważnych inwestycji będą podejmowane po jego uchwaleniu.

W imieniu Śląskiej Partii Regionalne

[–] Ilona Kanclerz

Źródło zdjęć:
Wieżowce Katowice, Konrad Krajewski – Flickr.com
Katowice nowe Muzeum Śląskie, Wikipedia.pl