S71

🇵🇱 Kryzys komunikacji transgranicznej

Na końcu artykułu znajduje się link do anonimowej ankiety. Zapraszamy do jej wypełnienia po przeczytaniu artykułu.

Górny Śląsk rozpościera się na tereny Rzeczypospolitej Polski oraz Republiki Czeskiej. Region podzielony granicą łączy ludzi mówiących podobnym językiem i posiadających podobną tradycję. Od momentu dołączenia dwóch państw do Układu z Schengen granice dla relacji Ślązaków z obu stron Olzy przestają mieć znaczenie. Rozwija się poczucie wspólnej tożsamości, co widać m.in. w spisie ludności Republiki Czeskiej. Coraz bardziej zacieśnia się również współpraca na poziomie politycznym, czego dowodem jest utworzenie specjalnego Europejskiego Regionu Śląska Cieszyńskiego. Rozwija się również komunikacja i transport między dwoma obliczami regionu, lecz do czasu…

Koleje Śląskie od kilku lat realizują połączenie S71 z Katowic do Bohumina, który jest jednym z głównych punktów przesiadkowych na czeskim Śląsku. Niestety od marca 2021 roku połączenie zostało ograniczone z międzynarodowego do krajowego, czego głównym powodem była zła sytuacja pandemiczna. Powód jak najbardziej zrozumiały, tym bardziej, że różnice w stosowaniu obostrzeń między państwami dodatkowo komplikowały sprawę. Sytuacja nie zmieniła się jednak od tego czasu w żadnym stopniu, nawet mimo tego, że w lecie pandemia wyhamowała, więc możliwe było przywrócenie połączenia w bardzo atrakcyjnym turystycznie okresie wakacyjnym. Do tego jednak niestety nie doszło.

Czeska spółka transportowa CSAD Havirov a.s. prowadzi połączenie autobusowe z Hlucina do Bohumina. Linia ta przekraczała polsko-czeską granicę i pozwalała autobusowi zatrzymywać się na dwóch stacjach w istotnych pod względem szlaku komunikacyjnego Chałupkach (które od momentu zawieszenia linii kolejowej S71 do Bohumina stanowią stację końcową). Niemniej publikując nowy rozkład jazdy na rok 2022, przewoźnik zdecydowanie ograniczył zatrzymywanie się busa na przystankach Chałupki i Nowe Chałupki, praktycznie wycofując je z rozkładu. Wykonując ten ruch, firma przyczyniła się do kolejnego utrudnienia w regionalnej komunikacji transgranicznej.

Razem z członkami koła Kraju Morawsko-Śląskiego organizacji młodzieżowej mSTAN postanowiliśmy zająć tą sprawą i zawalczyć o nasz regionalny transport łączący mieszkańców Górnego Śląska. Przed podjęciem jakichkolwiek działań odbyliśmy kilka spotkań, na których podzieliliśmy się uwagami i poglądami na ten temat oraz przygotowaliśmy plan działania. Naszym pierwszym krokiem było napisanie listów do obu podmiotów z prośbą o wyjaśnienie sytuacji i podjętych decyzji. Nasi koledzy z mSTAN wysłali również propozycje dotyczące możliwych rozwiązań braku połączeń autobusowych.

Koleje Śląskie wysłały nam odpowiedź, z której wynika, że przewoźnik rozważa możliwość przywrócenia połączenia od czerwca tego roku. Czeska spółka autobusowa w swojej odpowiedzi podkreśliła, że obowiązujące połączenie zostało stworzone pod wymagania mieszkańców i łączy ze sobą istotne punkty okolicznych miast. Fakt braku uwzględnienia stacji w Chałupkach w nowym rozkładzie jazdy przewoźnik uzasadnił wygaśnięciem międzynarodowej licencji, umożliwiającej kontynuowanie realizacji połączenia. Obydwie odpowiedzi nadały nam trochę wiary w to, że sytuacja się zmieni.

Warto mieć na uwadze, że w Polsce od lat 90’ stopniowo spada liczba połączeń kolejowych i autobusowych i nie raz słyszeliśmy o rzekomo chwilowym wycofywaniu połączeń, które później nigdy więcej nie wracały z różnych powodów. Dlatego chcemy pokazać, że obie linie są dla nas ważne, dla nas jako Ślązaków i Europejczyków, którzy chcą budować mosty, a nie mury. Zapraszamy więc do wypełnienia krótkiej anonimowej ankiety, która umożliwi nam pozyskanie informacji na temat wykorzystania połączeń przez lokalną społeczność oraz przybyszy z innych stron. Nie daj się odłączyć! Wypełnij ankietę!

🇵🇱 https://forms.gle/bhmpcEUq7bMF43LUA
🇬🇧 https://forms.gle/inZ1wtLFuax8LnDL9
🇨🇿 https://forms.gle/vK4Nfp99FuwY3K657

💛💙 Kryza kōmunikacyji transgranicznyj 

Na kōńcu artikla sōm linki do anōnimowyj ankety. Zaprŏszōmy do jij wypołniyniŏ po przeczytaniu artikla.

Gōrny Ślōnsk leży na terytorium Polski a Republiki Czeskij. Regiōn potajlowany grańicōm łōnczy perzōny co gŏdajōm podanŏ gŏdkōm a majōm podanōm tradycyje. Ôd mōmyntu prziwstōniŏ ôbu państw do Schengen grańice dlŏ relacyje Ślōnzŏkōw s ôbu zajt Ôlzy niy majōm znaczyniŏ. Tworzi sie pocucie spōlnyj tōzsamośći, co widać m.in. we spisie powszechnym Republiki Czeskij. Corŏz feśćij zaciskŏ sie tyż spōłpraca na poziōmie politycznym. czego potwierdzyniym je utworzyniy szpecjalnego Ojropejskigo Regiōnu Ślōnska Cieszyńskigo. Rozwijŏ sie tyż komunikacyjŏ a transport miyndzy dwama obliczōma regiōnu, nale do czasu…

Bany Ślōnske ôd pŏru lŏt ryalizujōm połōnczyniy S71 s Katowic do Bohumina, kery je jednym s bazowych pōnktōw przesiedńich na czeskym Ślōnsku. Niystety ôd merca 2021 rŏku połōnczyniy ôstało ôgraniczōne s miyndzynŏrodowego do krajowego, czego bazowym powodym bōło niyherskŏ sytuacyjŏ pandymiycznŏ. Powōd jak nojfeśćij klarowny, tym barźij, iże rozdziały w pasowaniu ôbostrzyń miyndzy państwama tyż kōmplikowały sytuacyjõ. Sytuacyjŏ niy smiyniyła sie jednak ôd tego czasu w żŏdnym stopiyniu, nawet mimo tego, że we lato pandymiyjŏ zwolniyła, tōż możebne bōło danie nazŏd połōnczyniŏ we fest atrakcyjnym lufciŏrskŏ ôkresie feryjnym. Do tego jednak niystety niy doszło.

Czeskŏ fyrma transportowŏ CSAD Havirov a.s kludzi połōnczyniy autobusowe s Hlucina do Bohumina. Linia przekrŏczŏ Polskŏ-Czeskŏ grańicã a przizwolŏ autobusowi zastawić sie na dwōch sztelach cugowych we wŏżnych pod wzglyndym cesty kōmunikacyjnyj Chałupkach (co ôd mōmyntu zawieszyniŏ linie banowyj S71 do Bohumina sōm sztelōm kōńcowōm). Mynij przi publikowaniu nowego rozkłŏdu jazdy na rok 2022, przewoźńik ôgraniczyōł zastawianiy sie busa na sztelach Chałupki a Nowe Chałupki. praktycznie przi wycŏfowaniu ône z rozkłŏdu. Przi Wykōnowaniu tyn ruch, fyrma prziczyniyła sie do dalszego uciynżyniŏ w regiōnalnyj kōmunikacyji transgranicznyj.

Bany Ślōnske doły nōm ôdpowiydź, z keryj wynikŏ, iże przewoźńik rozwŏżŏ możebność prziwrōcyniŏ połōnczyniŏ ôd czyrwnia tego roku. Czeskŏ spōłka autobusowŏ we swojij ôdpowiedzi podkryślyła, iże ôbowiōnzujōnce połōnczyniy ôstało stworzōne pod wymŏganiŏ miyszkańcōw a łōnczy s sobōm prawe pōnkty ôkolicznych miast. Fakt chybie zarachowaniŏ sztele w Chałupkach w nowym rozkłŏdziy jazdy przewoźńik dowiōd przedŏwniyniym miyndzynŏrodowyj licyncyje, dozwolajōncyj kōntynuowanie ryalizacyje połōnczyniŏ. Ôbie ôdpowiedzi nadały nōm trochã zawiyrzyniŏ w to, iże sytuacyjŏ sie zmiyni. Werći sie tyż dać pozôr, iże we Polsce ôd lŏt 90’ stopniowo ślatuje nōmer połōnczyń banowych a autobusowych i niy rŏz słyszel’imy ô zatymczasowym wycŏfowaniu połōnczyń, kere niyskorzij nikej wiyncyj niy wrŏcały z roztōmajtych powodōw. Bez to chcymy pokŏzać, iże ôbie sznōrze sōm dlŏ nŏs wŏżne, dlŏ nŏs Ślōnzŏkōw a Ojropejczykōw, kerzy chcōm budować mosty, a niy mury. Zaprŏszōmy tōż do wypołniyniŏ krōtkij anōnimowyj ankety, kerŏ dozwoli nōm sebrać informacyje na tymat spotrzebowaniŏ połōnczyń bez lokalnõ społeczność jak tyż przibytnych z inkszych zajt. Niy dej sie ôdłōnczyć! Wypołnij anketã!

🇵🇱 https://forms.gle/bhmpcEUq7bMF43LUA
🇬🇧 https://forms.gle/inZ1wtLFuax8LnDL9
🇨🇿 https://forms.gle/vK4Nfp99FuwY3K657

🇬🇧 Crisis of transborder communication

At the end of the article there is a link to an anonymous survey. We encourage you to fill it after reading the article.

Upper Silesia lies in Poland and Czech Republic. The region divided by a border connects people using a common language and cultivating similar traditions. Since the moment when both countries joined the Schengen Area the border dividing Silesians no longer matters. A sense of common identity arises and it is visible in the National Census in Czech Republic. Cooperation on political level still rises and the special fund of the European Region of Cieszyn Silesia is a decent proof. Transport and communication was developing well until….

Silesian Railways were securing connection S71 from Katowice to Bohumin and it was one of the main transfer points in czech part of Silesia. Unfortunately since march 2021 the connection has been officially restricted from international to internal and the main reason was a bad pandemic situation. The reason is completely understandable, especially if we take into account that differences of restrictions between Poland and Czech Republic were complicating the case even more. Since then the situation has not changed in any way, even though in summer the pandemic was restrained and it was possible to return the connection in an touristically-attractive period. Unfortunately it didn’t happen.

Czech transport company CSAD Havirov a.s. organizes the bus connection from Hlucin to Bohumin. This line crossed the border and allowed the bus to stop in two important stations in Chałupki (they are now the end-stations of line S71 to Bohumin). Nevertheless while publishing the 2022 timetable, the transport company did not contain bus stops in Chałupki and Nowe Chałupki, practically removing them from the schedule. By doing so the company hindered the trans-border transport.

Together with members of Moravian-Silesian Country youth organization mSTAN we decided to fight for the regional transport that connects citizens of Upper silesia. Before taking action we arranged a few meetings to discuss the situation, share our concerns and plan our moves. Our first move was to write letters to specific institutions while asking them to explain the situation and their decisions. Our friends from mSTAN have also sent propositions of possibilities on how to solve the lack of bus connections.

Silesian Railways have sent us a response and stated that the company considers a possibility to restore the connection from june 2022. The czech bus company stated that the current state of the line was created to fulfill the needs of its users and connect important locations of local cities. Lack of bus stops in Chałupki is due to the expiration of an international license that allowed a continued realization of the connection. Both responses gave us a little hope that the situation may change.

It is worth mentioning that in Poland since the ’90s the number of train and bus connections has gradually decreased and many times we heard about allegedly temporary cancellation of connections that never returned due to various reasons. Therefore we would like to express that both connections are important to us, Silesians and Europeans that would like to build bridges instead of walls. We invite you to fill and submit a short survey that would allow us to gain more information about local society’s opinion and travelers on this case. Do not allow yourself to be disconnected! Fill the survey!

🇵🇱 https://forms.gle/bhmpcEUq7bMF43LUA
🇬🇧 https://forms.gle/inZ1wtLFuax8LnDL9
🇨🇿 https://forms.gle/vK4Nfp99FuwY3K657

🇵🇱 Plakat mSTAN
🇬🇧 mSTAN poster

Obnoveni-vlakoveho-spoje-plakat-HOTOVO.png