Wypełnij formularz rejestracyjny i dołącz do drużyny śląskich regionalistów. Na ten projekt polityczny mieszkańcy Śląska czekali od lat. Czas zmieniać Śląsk bez wytycznych przesyłanych z Warszawy.

Formularz rejestracji do Śląskiej Partii Regionalnej

  [recaptcha theme:dark id:recaptha-center]

  Deklaruję wolę przystąpienia do Śląskiej Partii Regionalnej. Oświadczam, że będąc pełnoletnim obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej akceptuję zasady ideowe oraz program Śląskiej Partii Regionalnej. Jednocześnie zobowiązuję się do przestrzegania postanowień Statutu Śląskiej Partii Regionalnej, uchwał władz Śląskiej Partii Regionalnej, programu, zasad ideowych i linii politycznej Śląskiej Partii Regionalnej oraz do sumiennego wypełniania obowiązków członka Śląskiej Partii Regionalnej.

  Oświadczam, że nie jestem członkiem innej partii, nie jestem członkiem oraz czynnie nie wspieram organizacji lub ruchów, których cele są sprzeczne z zasadami ideowymi, programem lub interesem Śląskiej Partii Regionalnej, nie podejmuję działań sprzecznych z celami Śląskiej Partii Regionalnej, nie popełniłem(am) przestępstwa umyślnego oraz że nie został wobec mnie skierowany akt oskarżenia o przyjęcie lub wręczenie korzyści majątkowej; nie zostałem(am) skazany(a) prawomocnym wyrokiem sądu, korzystam z pełni praw publicznych i obywatelskich.

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu rejestracji w Śląskiej Partii Regionalnej i prowadzenia przez partię działalności statutowej zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1).

  Pole nieobowiązkowe (dotyczy zgody na otrzymywanie newslettera)

  Deklaracja członkowska jest również dostępna w wersji papierowej. Należy ją wydrukować i wysłać listem poleconym na adres Śląskiej Partii Regionalnej (ul. 3 Maja 22/2c 40-096 Katowice). Przed złożeniem deklaracji zapoznaj się ze Statutem ŚPR.

  Klauzula informacyjna

  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1) Śląska Partia Regionalna informuje, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Śląska Partia Regionalna z siedzibą w Katowicach (40-014) przy ul. 3 maja 22/2c, adres e-mail: biuro@partiaslaska.pl, strona internetowa: partiaslaska.pl.
  2. Celem zbierania Pana/Pani danych osobowych jest rejestracja w Śląskiej Partii Regionalnej i prowadzenie przez partię działalności statutowej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
  3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane członkom organów statutowych Śląskiej Partii Regionalnej i organom terenowym prowadzącym działania na obszarze obejmującym podane w deklaracji członkowskiej miejsce zamieszkania.
  4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia
   przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i prawo do skargi do organu nadzorczego.
  5. W dowolnym momencie może Pan/Pani wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, kierując w tej sprawie wniosek na adres
   biuro@partiaslaska.pl, przy czym wycofanie zgody będzie równoznaczne z wyrejestrowaniem ze Śląskiej Partii Regionalnej.
  6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie, wykreślenia z listy członków Śląskiej Partii Regionalnej lub w momencie wyrejestrowania Śląskiej Partii Regionalnej z ewidencji partii politycznych.