Oświadczenie Śląskiej Partii Regionalnej

W związku z nieprawdziwymi informacjami Zarząd ŚPR zamieszcza oświadczenie o stanie prawnym i bieżącej sytuacji w Partii.

Informacja

Prawomocnym Postanowieniem Sądu Okręgowego w Warszawie Sekcja VII Wydziału Cywilnego
Rodzinnego i Rejestrowego z dnia 14 listopada 2022 roku (VII Ns Rej Ew Pzm 86/22) Pan Henryk
Mercik został wykreślony z ewidencji partii politycznych jako osoba wchodząca w skład organów
uprawnionych w statucie do reprezentowania partii na zewnątrz oraz do zaciągania zobowiązań
majątkowych. Tym samym, Pan Ryszard Ucher uzyskał wpis jako pełniący funkcję Przewodniczącego
Zarządu Głównego. Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie jest wiążące.

Rozstrzygnięcie ww. Sądu oznacza w praktyce, że dniem 18 października 2022 roku Pan Henryk
Mercik utracił możliwość przewodniczenia jakimkolwiek formalnym zebraniom, w szczególności
tym, na których miały być podejmowane (bezprawne) rozstrzygnięcia dotyczące spraw osobowych
w Zarządzie Głównym oraz formy jego dalszej działalności (likwidacji). Uchybienia dotyczące
przestrzegania procedury rady politycznej mają wpływ na ważność podjętych rozstrzygnięć.
Uchybienia, takie jak próba poddania pod głosowanie spraw z pominięciem statutowych wymogów
przewodniczenia posiedzeniom, stanowią o nieważności takich rozstrzygnięć, w tym odbierają
zebraniu walor formalnego posiedzenia władnego do podejmowania wiążących uchwał.

Śląska Partia Regionalna stanowczo zaprzecza jakoby jej uprawnione organy postanowiły
o zakończeniu swojej działalności.

PKW wystąpiła z wnioskiem o wykreślenie partii z ewidencji partii politycznych prowadzonej przez
Sąd Okręgowy w Warszawie, powołując się na podstawę prawną, którą ŚPR skutecznie zaskarżyła
do Sądu Najwyższego. Wyrok, który został wydany przez sąd pierwszej instancji nie satysfakcjonuje
ŚPR, ponieważ nie uwzględnił faktu zaskarżenia uchwał PKW przez partię. Wyrok jest
nieprawomocny, a stronom przysługuje prawo wniesienia apelacji do Sądu Apelacyjnego w
Warszawie, co zgodnie z decyzją władz ŚPR zostanie uczynione.

Sąd Najwyższy postanowieniem składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego zawiesił postępowanie
w sprawie ŚPR do czasu rozstrzygnięcia przez Trybunał Konstytucyjny o zgodności z Konstytucją RP
przepisów będących podstawą zaskarżonych uchwał Państwowej Komisji Wyborczej oraz
podnoszonych w skargach zarzutów. Rozstrzygnięcie w tej sprawie, z uwagi na tożsamość problemów
prawnych, zależne jest od wyników postępowania zawisłego przed Trybunałem Konstytucyjnym.
Postępowanie to jest efektem pytań prawnych Sądu Najwyższego, mających na celu ustalenie czy
przepisy przewidujące konieczność odrzucenia sprawozdania finansowego partii również w przypadku
stwierdzenia drobnych formalnych nieprawidłowości.

Oświadczenie Śląskiej Partii Regionalnej
Przewiń na górę